Տեղական ինքնակառավարման համակարգ

Մեթոդական ուղեցույցներ ԵՎ օրինակելի ձԵՎեր

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ (ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ, ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՔԱՐՏԵՐ)

«Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ռիսկերի գնահատում իրականացնելու և գնահատման արդյունքում տեղական հակակոռուպցիոն միջոցառումների ծրագիր կազմելու մեթոդաբանություն և գործողությունների ծրագիր

«Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին»

«Համայնքում սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրները լուծելու չափորոշիչները սահմանելու մասին»

«Քաղաքային բնակավայր ընդգրկող համայնքում տնային կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հաստատելու մասին»

«Համայնքի սեփականության գույքագրման փաստաթղթերը հաստատելու մասին»

«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի հաշվառման և պահպանման կարգը հաստատելու մասին»

«Համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին»

«Համայնքապետարանի աշխատակազմի գործավարության կարգը հաստատելու մասին»

«Համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի` իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին»

«Համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին»

Տեղեկատվական անվտանգության ներքին ուղեցույց տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար

Անձնական տվյալների մշակման ներքին ուղեցույց տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար

Ուղեցույց՝ «Արոտային ենթակառուցվածքների մոնիթորինգի, շահագործման ու սպասարկման կանոնները և միջինացված ծախսերը ներկայացնող»

Մեթոդական ուղեցույց՝ համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից արոտների և խոտհարքների կառավարման գործընթացների կազմակերպման վերաբերյալ

«ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)»

Թեժ գիծ

Հեռ. (010)51-13-79

Բաժանորդագրում նորություններին